CONSULTA DE LA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DE LA NÒMINA
L’IBAN SUBSTITUIRÀ Al COMPTE BANCARI A PARTIR DEL DIA 1 DE FEBRER DE 2014
Després de l’adopció de l’euro com a moneda única, la SEPA suposa un pas més en la
integració econòmica i monetària a Europa. El seu objectiu és establir instruments de
pagament amb uns estàndards comuns, eliminant les diferències entre els pagaments
nacionals i els pagaments transfronterers.

SEPA (Single Euro Payments Area) és una zona en la qual consumidors i empreses poden
realitzar cobraments i pagaments, dins i fora de les fronteres nacionals, en les mateixes
condicions bàsiques i amb els mateixos drets i obligacions, independentment del lloc en què es
troben.

A partir de febrer de 2014, serà obligatòria la utilització d’instruments de pagament SEPA,
substituint a les transferències i deutes nacionals.

La conseqüència directa en relació amb el cobrament de la nòmina és que a partir de l’1 de
febrer de 2014 desapareixeran els comptes bancaris de 20 dígits. En el seu lloc per a poder
seguir realitzant transferències o domiciliacions, haurem de facilitar el nou estàndard europeu,
denominat IBAN que consta de 24 digits.

DADES BANCÀRIES NO ACTUALITZATS EN NÒMINA
Des de fa uns mesos es ve insistint en la necessitat d’actualitzar en la nòmina les dades de
comptes bancaris que corresponen a bancs i a caixes d’estalvis que ja no existeixen com a tals,
bé perquè han desaparegut, bé perquè s’han fusionat amb uns altres creant entitats noves.

En cadascun d’aqueixos casos, els bancs afectats ja han comunicat als seus clients, en algun
moment, el nou compte bancari.

En l’aplicació de nòmines ja tenim com a dada, el codi IBAN de cadascun dels comptes dels
nostres empleats, però si el banc que figura en la nòmina no és correcte, el codi IBAN tampoc
ho serà.

Per tot açò, resulta IMPRESCINDIBLE que tots els treballadors comproven que les seues dades
bancàries són correctes. Per a açò s’ha creat una consulta a la qual es pot accedir des de la
pàgina web de la Generalitat www.gva.es/es/inicio i després entrant en Administracions,
Tramites i Serveis, Treballadors de la Generalitat, Consulta de la Domiciliació Bancària de la
Nòmina, o directament des d’
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17046
Si les dades del compte no foren correctes, hauran d’emplenar la sol·licitud de canvi de dades
bancàries que es troba disponible en el Portal del Funcionarihttp://globalnet.gva.es i després
en l’enllaç: “Informació de Nòmina dels Funcionaris”, Modelo domiciliación bancaria de la
nómina. Modelo general. No es requerirà justificació documental bancària del canvi, de
conformitat amb el Decret 165/2012, de 8 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableixen
mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments
gestionats per l’administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV 6376 de
14/10/2010), bastant la mera declaració responsable de l’interessat/a.