Com en anys anteriors, s’ha publicat la convocatòria de beques d’ajudes a l’estudi, convocades pel MECyD per a les ensenyances postobligatòries no universitàries i altres estudis superiors no universitaris:
Resolució: BOE 30 de juliol del 2015 187 (06-08-2015)

1) Terminis de presentació de sol·licituds. Terminis improrrogables.
Alumnes: Fins a 30/09/2015
Impresos:  S’ompli per Internet en la direcció https://sede.educación.gob.es, Apartat “Tràmits i serveis” o en la direcció electrònica www.mecd.gob.es

2) Es podrà sol·licitar beques per als estudis següents:
Batxiller
Formació Professional de grau mitjà i superior
Ensenyances artístiques professionals
Ensenyances esportives
Estudis d’idiomes (centres públics)
Estudis Superiors no universitaris
Curs accés proves Formació Professional
Formació Professional bàsica

3) Les sol·licituds s’hauran d’omplir mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri en la direcció https://sede.educación.es en l’apartat “Tràmits i serveis” o en la direcció electrònica www.mecd.gov.es. En omplir la sol·licitud podrà marcar-se, tant el centre on s’estiga matriculat, com aquell on s’haja sol·licitat plaça encara que no s’haja procedit encara a la matricula.

4) Una vegada omplida la sol·licitud telemàtica i polsat el botó “presentar sol·licitud”, es generarà un document pdf que servirà a l’interessat de justificant, quedant així presentada amb caràcter general.

5) No seran tingudes en compte aquelles sol·licituds omplides per via telemàtica que no complisquen el procés de presentació establit i hagen obtingut el resguard de la sol·licitud.

6) Tot els sol·licitants que tinguen dret a alguna de les deduccions en la renda familiar, de conformitat amb el que disposa la resolució, hauran d’omplir les dades corresponents en el model de sol·licitud. Els que al·leguen independència familiar i econòmica hauran de justificar fefaentment que compten amb els mitjans econòmics propis suficients que permeten la seua independència així com la titularitat o lloguer del seu domicili habitual. En qualsevol moment del procediment, es podrà requerir als interessats l’aportació dels documents originals justificatius de les circumstàncies al·legades.

Les notificacions corresponents a la resolució de la sol·licitud de beques s’efectuaran exclusivament pel MECyD als interessats, a través del seu correu electrònic o per SMS al seu mòbil, devent els interessats procedir a la descàrrega del seu contingut en la direcció electrònica https://sede.educación.gob.es en l’apartat corresponent a ”Notificacions”. Cap alumne podrà sol·licitar dues o més beques encara que realitze simultàniament altres estudis

IMPORTANT: Procedirà el reintegrament de la beca als beneficiaris que, una vegada finalitzat el curs 2015-16, incórreguen en alguna de les següents situacions (art. 41.2. de la Convocatòria):
− Haver causat baixa de fet en el centre, abans del final del curs 2015-16
− No haver assistit a un 80% o més de les hores lectives, excepte dispensa.
− No haver superat el 50% d’assignatures, crèdits o hores matriculades, en convocatòria ordinària ni extraordinària.