LA DATA D’INTRODUCCIÓ DE NOTES I INFORMES ÉS LA DATA TOPE, JA QUE EL PROGRAMA ESTARÀ OBERT DES DE DIES ABANS

Es prega complir el calendari d’introducció de notes i informes en la unitat personal, a fi i efecte de que el/la tutor/a dispose dels resultats amb temps suficient per realitzar la seua anàlisi i valoració. (els professors/es nous si tenen algun dubte que parlen amb la direcció d’estudis)

L’ordre d’avaluació segueix el criteri  de permetre l’assistència del màxim nombre possible de professors/es integrants d’un equip educatiu a l’avaluació del seu grup.

Aquells/es  professors/es que coincidesquen en 2 sessions d’avaluació simultànies, han d’assistir a la d’aquell grup en que considere més interessant la seua presència.
si la coincidència es produeix amb una assignatura optativa o troncal, el professor/a ha d’assistir al grup on imparteix una assignatura comuna.

El lliurament de notes i informes als/les alumnes es farà a partir del dia següent a l’avaluació fins el dia 20-12-2013 pel matí. el/la tutor/a  programarà el lliurament de notes i informes en la data i hora que considere convenient, tenint en compte que a aquells/aquelles alumnes amb més de 2 assignatures suspeses cal donar-los als pares/mares en mà. en cas de no ser possible l’entrega s’han de remetre per correu.

Sueca a 25  de Novembre de 2013
Direcció d’Estudis