1. Tots els centres continuaran amb la formació a distància que desenvolupen des que es va suspendre l’activitat educativa presencial fins a la data de finalització del curs 2019-2020 en cadascun dels ensenyaments i etapes educatives.

2. Totes les activitats a què es fa referència seran de caràcter voluntari per a l’alumnat. El professorat que haja de participar puntualment en el desenvolupament d’aquestes activitats ha d’ajustar el treball que desenvolupa.

3. Educació Secundària Obligatòria

a) El professorat organitzarà, en coordinació amb la direcció dels centres, mitjançant una cita prèvia, activitats específiques presencials de tutories individuals, resolució de dubtes, lliurament o recepció de materials per a l’alumnat de 1r, 2n i 3r d’Educació Secundària Obligatòria.

b) Per a l’alumnat de 4t d’Educació Secundària Obligatòria, les activitats específiques assenyalades en el punt anterior es podran organitzar individualment o en grups reduïts, amb un màxim de 10 alumnes.

4. Batxillerat

a) El professorat organitzarà, en coordinació amb la direcció dels centres, mitjançant cita prèvia, activitats específiques presencials de tutories individuals, resolució de dubtes, lliurament o recepció de materials per a l’alumnat de 1r de Batxillerat.

b) Per a l’alumnat de 2n de Batxillerat, les activitats específiques assenyalades en el punt anterior es podran organitzar individualment o en grups reduïts, amb un màxim de 10 alumnes.

c) Per a l’organització de les activitats assenyalades en els apartats a i b els centres comunicaran a l’alumnat els dies i hores en què es duran a terme les activitats esmentades, amb la finalitat de concretar les cites prèvies i l’organització dels grups reduïts, en el cas de 2n de Batxillerat.

5. Formació Professional

a) El professorat organitzarà, en coordinació amb la direcció dels centres, mitjançant la cita prèvia, activitats específiques presencials de tutories individuals, resolució de dubtes, lliurament o recepció de materials per a l’alumnat que curse el primer curs corresponent a cicles formatius: Formació Professional bàsica, de Formació Professional de grau mitjà o de grau superior.

b) Per a l’alumnat de 2n curs dels ensenyaments indicats en l’apartat “a” estructurats en cicles formatius, les activitats específiques es podran organitzar individualment o en grups reduïts, amb un màxim de 10 alumnes.

c) En Formació Professional bàsica es podran organitzar tutories individuals amb l’objectiu de reforçar competències professionals fonamentals, relacionades amb resultats d’aprenentatge clau i de caràcter eminentment pràctic que puguen servir l’alumne per a la seua promoció a nivells superiors, a la millora de la seua ocupabilitat o al coneixement de competències digitals que no va poder adquirir en la formació a distància.

d) En els segons cursos dels ensenyaments indicats en l’apartat “a” estructurats en cicles formatius, els equips docents podran organitzar activitats específiques amb la finalitat de reforçar competències pràctiques relacionades amb resultats d’aprenentatge no superats en els dos primers trimestres o competències fonamentals per a facilitar la seua inserció laboral.

e) Per a l’organització de les activitats assenyalades en els apartats anteriors, els centres comunicaran a l’alumnat els dies i les hores en què es duran a terme les esmentades activitats, amb la finalitat de concretar les cites prèvies i l’organització dels grups reduïts, en el cas dels cursos terminals.

En tots els casos anteriors caldrà atendre especialment l’alumnat que no haja tingut les mateixes oportunitats de seguiment telemàtic que la resta de companyes i companys, per a l’alumnat amb necessitats educatives especials i per a l’alumnat tutelat o protegit en centres residencials de serveis socials i sempre d’acord amb les mesures de prevenció establides en el pla de contingència del centre.

6. Les reunions de claustre, consell escolar i dels diferents òrgans de coordinació didàctica, així com les sessions d’avaluació ordinàries que s’hagen de fer en aquesta fase 2 es continuaran realitzant, amb caràcter general, de manera telemàtica. Per a aquelles reunions que es considere imprescindible realitzar-les de manera presencial, la direcció dels centres determinarà els espais i els horaris necessaris per a complir les condicions de protecció i distància social previstes en el pla de contingència.

Pla de contingència del centre

Després d’haver fet el Pla de contingència del centre desenvoluparem el protocol següent:

REQUISITS PER PODER ASSISTIR VOLUNTÀRIAMENT AL CENTRE

Aquell alumnat que voluntàriament han d’assistir al centre hauran de reunir els següents requisits:

  1. 1)      Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  2. Que no siguen o hagen estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
  3. Que no hagen estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
  4. A l’entrada a l’institut rebran una mascareta que hauran d’utilitzar mentre romanguen al centre.
  5. A l’entrada se li donaran instruccions perquè seguisca els itineraris establerts d’entrada, circulació i eixida del centre, que estan perfectament dissenyats.
  6. Hauran de seguir totes les normes d’higiene i distanciament al centre, i a les aules on se’ls indique.
  7. No podran abandonar la classe i les taules que ocupen fins que finalitze l’activitat.
  8. Quan acaben l’activitat passaran per consergeria per comunicar que abandonen el centre.